தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
Serial Number Region Number of Posts
1 Joint Commissioner of Labour 4
2 Deputy Commissioner of Labour 10
3 Assistant Commissioner of Labour 17
4 Inspector of Labour 30
5 Labour Officer 18
6 Inspectress of Labour 3
7 Inspector of Plantation 10
8 Assistant Surgeon 2
9 Deputy Inspector of Labour 67
10 Assistant Inspector of Labour 218
11 Stamping Inspector 101
12 Statistical Inspector 12
13 Superintendent 19
14 Up-Graded Superintendent 68
15 Assistant 321
16 Junior Assistant 185
17 Steno-Typist 49
18 Typist 68
19 Record Clerk 7
20 Record Assistant 1
21 Driver 27
22 Junior Assistant-Cum-Typist 2
23 Instrument Mechanic 1
24 Stamping Smith 101
25 Office Assistant 443
26 Watchman 45
27 Masalchi 2
Top