தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
Sl. No. HEAD QUARTERS NO.OF.POSTS
1 Commissioner of Labour (Head of the Dept.) 1
2 Additional Commissioner of Labour 1
3 Joint Commissioner of Labour (Administration) & Chief Inspector of Plantations under the Plantations Labour Act, 1951 1
4 Joint Commissioner of Labour (Conciliation) 1
5 Special Deputy Commissioner of Labour 1
6 Deputy Commissioner of Labour (Minimum Wages) & Chief Inspector of Motor Transport Undertakings under the Motor Transport Workers Act 1
7 Deputy Commissioner of Labour (Inspections) & Controller of Legal Metrology & Chief Inspector of Beedi Establishments 1
8 Assistant Commissioner of Labour (Establishment and General) 1
9 Assistant Commissioner of Labour (Head quarters) 1
10 Assistant Commissioner of Labour (Contract Labour) 1
11 Administrative Officer (Minimum Wages) 1
12 Administrative Officer (General) 1
13 Administrative Officer (Weight & Measures) 1
14 Public Relations Officer 1
15 Accounts Officer (Deputation post from Treasures & Accounts Department) 1
16 Deputy Inspector of Labour (Head quarters) 1
Top