தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Number Of Sanctioned Posts In Labour Department

Sl.No Name of the Post Number of Posts Total(Dept.) No.of.Posts on Foreign Service Grand Total
Head Office Chennai Zone Madurai Zone Coimbatore Zone Trichy Zone
1 Commissioner of Labour 1 1
2 Additional Commissioner of Labour 1 1
3 Joint Commissioner of Labour 2 1 1 1 1 6 6 12
4 Deputy Commissioner of Labour 3 3 2 3 2 13 3 16
5 Assistant Commissioner of Labour 3 6 3 5 3 20 4 24
6 Labour Officer 0 5 6 6 1 18 36 54
7 Administrative Office 3 0 0 0 0 3 0 3
8 Public Relation Officer 1 0 0 0 0 1 0 1
9 Accounts Office 1 0 0 0 0 1 0 1
10 Inspector of Labour 0 9 7 7 7 30 0 30
11 Inspectress of Labour 0 1 1 1 0 3 0 3
12 Inspector of Plantations 0 0 1 7 2 10 0 10
13 Assistant Surgeon (Plantations) 0 0 1 1 0 2 0 2
14 Deputy Inspector of Labour 1 21 16 16 14 68 2 70
15 Assistant Inspector of Labour 0 69 62 49 38 218 1 219
16 Stamping Inspector 0 32 27 24 18 101 0 101
17 Statistical Inspector 0 4 2 4 2 12 0 12
18 Superintendent 19 6 4 5 4 38 38 76
19 U.G. Superintendent 12 17 16 25 10 80 0 80
20 Account 2 0 0 0 0 2 0 2
21 Assistant 34 110 70 75 66 355 133 488
Top