தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
Sl.no Description
1 Instruction for Registration & Renwal under Legal Metrology download
2 Procedure for Licence under the Legal Metrology Act, 2009 download
3 Procedure for Registration of Manufacturers, Packers, Importers of Packaged commodities download
4 Procedure for Registration under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 download
5 Procedure for Registration under the Tamil Nadu Shops and Establishments Act, 1947 download
6 Procedure for Renewal of Licence under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 download
7 Procedure for Renewal under the Legal Metrology Act, 2009 download
8 Procedure for Renewal under the Tamil Nadu Shops and Establishments Act, 1947 download
9 Procedures for Licence under the Inter-state Migrant Workmen (R & CS) Act, 1979 download
10 Procedures for Registration under the Inter-state Migrant Workmen (R & CS) Act, 1979.pdf download
11 Procedures for Renewal of Licence The Inter-state Migrant Workmen (R & CS) Act, 1979 download
12 Proedure for Licence under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 download
13 Streamlining the Inspection and Reporting Mechanism Instructions download
14 Time line under Contract Labour Act download
15 Time line under Trade Union Act download
Top