தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
Sl.no Description
1 Inspection Schedule download
2 Inspection and Reporting Mechanism download
3 Mode of Payment of Wages download
4 Time line to issue RC under CL Act download
Top