தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
Sl.no Description
1 Motor Transport Workers-CAR download
2 Plantations Act-C A R download
3 TN Beedi & Cigar Workers Act download
4 TN Catering Establishments Act download
Top