தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo


Recent Feedbacks

Name Email ID Feedback Reply from Official
Daison Raj A ardaison@gmail.com I have been applied for the Shop Establishment, I got permission from officials within 10 days. I Thank to the Labour Dept. officials. Thank you so much
Deendhayalan. M deenadayalan17@gmail.com I have some doubts regarding the services, 1. Application for License of a Contractor (s) for recruitment of migrant workmen 2. Registration and Licensing - Motor transport workers act How do I get clarification? Kindly call BONDED LABOUR HELPLINE NUMBER - 1800 4252 650
Top