தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

LEGAL PROVISIONS FOR PROHIBITION OF CHILD LABOUR

The Factories Act, 1948:

The Act prohibits the employment of a child in a factory who has not completed 14 years

The Apprentices Act, 1961:

A person shall not be qualified for being engaged as an Apprentice unless he is not less than 14 years of age.

Plantation Labour Act, 1951:

Child means a person who has not completed his 14th year

The Mines Act, 1952:

The Act prohibits the employment of a child below 16 years of age for work below ground.

The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986:

The Act prohibits the employment of a child Labourers in all sectors and adolescent labourers in hazardous occupations and processes.

The Motor Transport Workers Act, 1961:

The Act prohibits the employment of Children less than 14 years of age in any motor transport undertaking.

The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966:

The Act prohibits the employment of children less than 14 years of age in any industrial premises manufacturing beedi or cigar.

The Tamil Nadu Shops and Establishments Act, 1947:

The Act prohibits employment of a Child who has not completed 14 years of age

The Tamil Nadu Catering Establishments Act, 1958:

The Act prohibits employment of a Child who have not completed 16 years of age.

The Tamil Nadu Handloom Workers (Conditions of Employment and Miscellaneous Provisions) Act 1981:

The Act prohibits employment of Child who has not completed 16 years of age

The Tamil Nadu Manual Workers (Regulation of Employment and conditions of work) 1982:

The Act prohibits employment of Children who have not completed 16 years of age in any scheduled employment.

Top